Top 18 câu nói nổi tiếng của người thay đổi trái đất – Steve Jobs

10-10-2016 18 326 1 0

Báo lỗi

“Thầy phù thủy” Apple quá cố có rất nhiều phát ngôn sâu sắc, đáng nhớ về sự sáng tạo và ý tưởng phát minh trong lĩnh vực công nghệ.

123456789101112131415161718

1


Tiểu Duyên

Muc lục nội dung

Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith.

Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.
Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith.


2


Tiểu Duyên

When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right.” It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: “If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?” And whenever the answer has been “No” for too many days in a row, I know I need to change something.

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu trích dẫn: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày sau cùng của bạn, một ngày nào đó, những bạn sẽ đúng”. Câu nói ấy đã thực sự tạo được ấn tượng với tôi, và kể từ đó, 33 năm qua, tôi đã nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: “Nếu hôm nay là ngày sau cùng của đời mình, thì tôi có muốn làm những điều mình sẽ làm hôm nay không?”. Và bất kể khi nào câu reply là: “không” trong nhiều ngày liên tiếp, tôi biết tôi cần phải thay đổi.
When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right.” It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: “If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?” And whenever the answer has been “No” for too many days in a row, I know I need to change something.

3


Tiểu Duyên

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình triển khai những lựa chọn lớn trong cuộc đời. chính vì hầu hết toàn bộ mọi thứ – toàn bộ những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại – toàn bộ những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng những bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn đấy đó thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. không tồn tại lí do để không đi theo trái tim.
Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

4


Tiểu Duyên

I’m as proud of what we don’t do as I am of what we do.

Tôi tự hào vì những gì chúng tôi không làm cũng như tôi tự hào vì những gì chúng tôi đã làm.
I’m as proud of what we don’t do as I am of what we do.

5


Tiểu Duyên

Stay hungry, stay foolish.

Hãy sống khát khao, hãy sống dại khờ.
Stay hungry, stay foolish.

6


Tiểu Duyên

Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.

Đôi lúc bạn phạm sai lầm khi đang đổi mới. Tốt nhất là hãy nhanh gọn đồng ý nó và tiếp tục cải thiện những đổi mới khác của tớ.
Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.

7


Tiểu Duyên

It’s not about money. It’s about the people you have, how you’re led, and how much you get it.

Vấn đề không phải là tiền bạc. Vấn đề nằm ở bài học làm người, cách bạn làm nhà lãnh đạo và những gì mà bạn thu nhận được.
It’s not about money. It’s about the people you have, how you’re led, and how much you get it.

8


Tiểu Duyên

Great things in business are never done by one person, they’re done by a team of people.

Những điều tuyệt vời trong Marketing không lúc nào được triển khai bởi một người, chúng tới từ cả một tập thể.
Great things in business are never done by one person, they’re done by a team of people.

9


Tiểu Duyên

We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die, you know? And we’ve all chosen to do this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.

Chúng ta không tồn tại thời điểm làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. chính vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá.
We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die, you know? And we’ve all chosen to do this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.

10


Tiểu Duyên

Simple can be harder than complex: You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it’s worth it in the end because once you get there, you can move mountains.

Đơn giản hoàn toàn có thể khó khăn hơn là phức tạp: Bạn phải nỗ lực thật nhiều trong việc giữ suy nghĩ gọn gàng để đạt được tới sự đơn giản. Nhưng sau cùng nỗ lực đó đáng giá bởi một khi bạn tới được đó, bạn cũng hoàn toàn có thể di chuyển được cả núi non.
Simple can be harder than complex: You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it’s worth it in the end because once you get there, you can move mountains.

11


Tiểu Duyên

“Do you want to spend the rest of your life selling sugared water or do you want a chance to change the world?”

Anh muốn bỏ phần còn sót lại của cuộc đời mình đi bán nước đường hay anh muốn có thời điểm thay đổi trái đất?
“Do you want to spend the rest of your life selling sugared water or do you want a chance to change the world?”

12


Tiểu Duyên

Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me … Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… that’s what matters to me.

Tôi không quan tâm tới việc trở thành người giàu sang nhất trong nghĩa địa… Nói rằng chúng ta đã làm điều gì đó tuyệt vời trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối… đó là điều quan trọng đối với tôi.
Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me … Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… that’s what matters to me.

13


Tiểu Duyên

Innovation distinguishes between a leader and a follower.

Đổi mới là điều tạo ra sự khác lạ giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng.
Innovation distinguishes between a leader and a follower.

14


Tiểu Duyên

It’s more fun to be a pirate than to join the navy .

Làm một tên cướp biển thú vị hơn là làm một anh lính hải quân
It's more fun to be a pirate than to join the navy .

15


Tiểu Duyên

The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work.

Cách duy nhất để cảm thấy hài lòng là làm những việc mà bạn cho là vĩ đại
The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work.

16


Tiểu Duyên

Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.

Đừng để những ý kiến của người khác mà làm mất tiếng nói của trái tim bạn.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice.

17


Tiểu Duyên

You have to trust in something – your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

Bạn phải tin tưởng vào một chiếc gì đó – linh tính, số phận, cuộc đời, thuyết nhân quả hay bất kể điều gì. Cách tiếp cận này vẫn chưa lúc nào làm tôi vô vọng và nó đã tạo ra sự khác lạ trong cuộc đời tôi.
You have to trust in something - your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

18


Tiểu Duyên

Keep looking. Don’t settle.

Hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng bỏ cuộc.
Keep looking. Don't settle.

Từ khóa: Top 18 câu nói nổi tiếng của người thay đổi trái đất – Steve Jobs, Top 18 câu nói nổi tiếng của người thay đổi trái đất – Steve Jobs, Top 18 câu nói nổi tiếng của người thay đổi trái đất – Steve Jobs

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *